dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thoi khoa bieu tuan 1 (Tu 20.8.2012) mien phi,tai lieu Thoi khoa bieu tuan 1 (Tu 20.8.2012) mien phi,bai giang Thoi khoa bieu tuan 1 (Tu 20.8.2012) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/17/2012 8:43:53 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Giáo viên HT LPhuong Hong Thuy LHien Ha Thao Hien Giáo viên Hoa Cham The Tho Cuong Thien Trong Vu Giáo viên Huy Tam LaPhuong Hanh Tuan THUHIEN Ngoc Pheo DTuan
Thứ 2 1 Thứ 2 1 Thứ 2 1
2 "(Ngu van, 6A)" "(GDCD, 7A)" "(Ngu van, 7B)" "(Ngu van, 9B)" "(Dia ly, 8B)" 2 "(The duc, 6B)" "(Toan, 9A)" 2 "(Toan, 8A)" "(Tin hoc, 8C)" "(Cong nghe, 6C)" "(Toan, 7C)"
3 "(GDCD, 9A)" "(Ngu van, 6A)" "(Ngu van, 8B)" "(Ngu van, 7B)" "(Ngu van, 9B)" "(Dia ly, 8A)" "(Tieng anh, 7A)" 3 "(Toan, 6B)" 3 "(Sinh hoc, 8C)" "(The duc, 7C)" "(Sinh hoc, 6C)"
4 "(GDCD, 6C)" "(Ngu van, 8C)" "(Dia ly, 7B)" "(Tieng anh, 6A)" 4 "(Am nhac, 7C)" "(Toan, 6B)" "(Toan, 9B)" 4 "(Toan, 8B)" "(Tin hoc, 8A)" "(Sinh hoc, 7A)" "(Cong nghe, 9A)"
5 "(Dia ly, 6B)" "(Tieng anh, 8B)" 5 "(Tieng anh, 8C)" "(My thuat, 7B)" "(Am nhac, 6C)" "(Toan, 7A)" 5 "(Tin hoc, 9B)" "(Cong nghe, 6A)" "(Sinh hoc, 9A)" "(Hoa hoc, 8A)" "(Vat ly, 7C)"
Thứ 3 1 "(Ngu van, 8C)" "(Ngu van, 9B)" "(Dia ly, 6C)" Thứ 3 1 "(Am nhac, 7B)" "(Toan, 6A)" "(Toan, 7A)" Thứ 3 1 "(Toan, 8A)" "(Tin hoc, 6B)" "(Cong nghe, 7C)" "(Sinh hoc, 9A)" "(The duc, 8B)"
2 "(Lich su, 7A)" "(Ngu van, 9A)" "(Dia ly, 8C)" "(Tieng anh, 6B)" 2 "(Tieng anh, 9B)" "(Toan, 6A)" "(Vat ly, 8B)" "(Toan, 7B)" 2 "(Tin hoc, 6C)" "(The duc, 8A)" "(Sinh hoc, 7C)"
3 "(Ngu van, 6B)" "(Lich su, 8B)" "(Ngu van, 9A)" "(Dia ly, 7C)" "(Tieng anh, 6A)" 3 "(Toan, 6C)" 3 "(Toan, 8C)" "(Tin hoc, 7A)" "(Sinh hoc, 8A)" "(The duc, 9B)" "(Sinh hoc, 7B)"
4 "(Ngu van, 6B)" "(GDCD, 7B)" "(Dia ly, 9A)" "(Tieng anh, 7A)" 4 "(Tieng anh, 7C)" "(Toan, 6C)" 4 "(Toan, 8C)" "(Tin hoc, 8B)" "(Cong nghe, 8A)" "(Sinh hoc, 6A)" "(Hoa hoc, 9B)"
5 "(Ngu van, 6A)" "(Lich su, 7C)" "(Tieng anh, 8A)" 5 "(Tieng anh, 7B)" "(Am nhac, 7A)" "(Toan, 9B)" "(Vat ly, 9A)" 5 "(Toan, 8B)" "(Cong nghe, 8C)" "(Sinh hoc, 6C)"
Thứ 4 1 "(Ngu van, 6B)" "(Ngu van, 7A)" "(Ngu van, 7C)" "(Tieng anh, 9A)" Thứ 4 1 "(The duc, 6A)" "(Toan, 6C)" Thứ 4 1 "(Toan, 8A)" "(Tin hoc, 8B)" "(Cong nghe, 7B)" "(The duc, 9B)" "(Hoa hoc, 8C)"
2 "(Ngu van, 6A)" "(Lich su, 8C)" "(Ngu van, 7B)" "(Dia ly, 9B)" "(Tieng anh, 7A)" 2 "(Am nhac, 6B)" "(The duc, 6C)" 2 "(Tin hoc, 7C)" "(Cong nghe, 8B)" "(The duc, 8A)" "(Hoa hoc, 9A)"
3 "(Ngu van, 6C)" "(Lich su, 7B)" "(Ngu van, 8B)" "(Tieng anh, 8A)" 3 "(Toan, 6A)" "(Sinh hoc, 6B)" 3 "(Tin hoc, 9A)" "(Tin hoc, 7A)" "(The duc, 8C)" "(Hoa hoc, 9B)" "(Toan, 7C)"
4 "(Ngu van, 6C)" "(GDCD, 6A)" "(Ngu van, 8A)" "(Dia ly, 7C)" 4 "(My thuat, 8B)" "(Am nhac, 8C)" "(Toan, 6B)" "(Toan, 9A)" "(Vat ly, 9B)" 4 "(Tin hoc, 7B)" "(Sinh hoc, 7A)"
5 "(GDCD, 9B)" "(GDCD, 6B)" "(Dia ly, 7A)" 5 "(My thuat, 8C)" "(Am nhac, 8A)" "(Toan, 9A)" "(Toan, 7B)" 5 "(Toan, 8B)" "(Toan, 7C)"
Thứ 5 1 "(Ngu van, 6B)" "(Lich su, 8C)" "(Ngu van, 7B)" "(Ngu van, 9A)" Thứ 5 1 "(Tieng anh, 9B)" "(Vat ly, 6C)" Thứ 5 1 "(Toan, 8B)" "(Tin hoc, 8A)" "(Sinh hoc, 6A)" "(The duc, 7A)" "(Sinh hoc, 7C)"
2 "(GDCD, 7C)" "(Ngu van, 8A)" "(Tieng anh, 8B)" 2 "(The duc, 9A)" "(The duc, 6A)" "(Toan, 6C)" "(Sinh hoc, 6B)" "(Toan, 7A)" 2 "(Tin hoc, 9B)" "(Tin hoc, 8C)" "(The duc, 7B)"
3 "(Ngu van, 6C)" "(Lich su, 8B)" "(Ngu van, 7C)" "(Tieng anh, 8A)" 3 "(Toan, 9B)" "(Toan, 7A)" 3 "(Tin hoc, 9A)" "(Tin hoc, 6A)" "(Cong nghe, 6B)" "(The duc, 8C)" "(Sinh hoc, 7B)"
4 "(Lich su, 8A)" "(Ngu van, 7C)" "(Dia ly, 9B)" "(Tieng anh, 6B)" 4 "(Tieng anh, 6C)" "(My thuat, 9A)" "(Am nhac, 6A)" "(Vat ly, 8C)" 4 "(Tin hoc, 7B)" "(Hoa hoc, 8B)" "(Vat ly, 7A)"
5 5 5
Thứ 6 1 "(Lich su, 7B)" "(Ngu van, 7A)" "(Ngu van, 9A)" Thứ 6 1 "(Tieng anh, 8C)" "(My thuat, 9B)" "(The duc, 6B)" "(Toan, 6A)" Thứ 6 1 "(Tin hoc, 6C)" "(Sinh hoc, 8B)" "(Hoa hoc, 8A)" "(Toan, 7C)"
2 "(Ngu van, 6C)" "(Lich su, 7A)" "(Ngu van, 8A)" "(Ngu van, 9B)" "(Dia ly, 7B)" "(Tieng anh, 9A)" 2 "(Tieng anh, 7C)" "(Toan, 6B)" 2 "(Tin hoc, 6A)" "(Hoa hoc, 8B)" "(GDCD, 8C)"
3 "(Lich su, 9A)" "(Lich su, 7C)" "(Ngu van, 8B)" "(Lich su, 6C)" "(Dia ly, 7A)" "(Tieng anh, 6A)" 3 "(Tieng anh, 7B)" 3 "(Toan, 8A)" "(Tin hoc, 6B)" "(Sinh hoc, 9B)" "(Hoa hoc, 8C)"
4 "(Lich su, 9B)" "(Lich su, 8A)" "(Ngu van, 8B)" "(Dia ly, 6A)" "(Tieng anh, 6B)" 4 "(Tieng anh, 6C)" "(My thuat, 7A)" 4 "(Toan, 8C)" "(Tin hoc, 7C)" "(Hoa hoc, 9A)" "(Vat ly, 7B)"
5 "(Dia ly, 9A)" "(Tieng anh, 8B)" 5 "(My thuat, 8A)" 5 "(Toan, 8C)" "(Cong nghe, 9B)"
Thứ 7 1 "(Ngu van, 7C)" "(Ngu van, 9A)" Thứ 7 1 "(Tieng anh, 8C)" "(My thuat, 6B)" "(The duc, 6C)" "(Toan, 9B)" "(Toan, 7B)" Thứ 7 1 "(Cong nghe, 6A)" "(Sinh hoc, 8A)" "(The duc, 7A)" "(GDCD, 8B)"
2 "(Ngu van, 7A)" "(Ngu van, 8C)" "(Ngu van, 9B)" 2 "(Tieng anh, 6C)" "(My thuat, 6A)" "(The duc, 9A)"