dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thời khóa biểu nhà trường thực hiện từ 04/09/2012 mien phi,tai lieu Thời khóa biểu nhà trường thực hiện từ 04/09/2012 mien phi,bai giang Thời khóa biểu nhà trường thực hiện từ 04/09/2012 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/6/2012 8:21:53 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
THOI KHOA BIEU TRUONG THCS SOP COP AP DUNG TU 4/9/2012 DEN…………………….

Thứ Tiet 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B
2 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
2 VAN ANH TIN TOAN VAN SU VAN HOA SU SINH ANH
3 VAN TOAN MT ANH VAN ĐIA VAN TIN LY CN TIN
4 TOAN GDCD VAN SINH ANH CN SU ANH VAN ĐIA TD
5 MT SINH VAV ĐIA LY ANH NHAC SINH VAN LY VAN

3 1 TOAN LY CN DIA TD SINH VAN VAN TOAN TD SU
2 TIN VAN SINH CN VAN TD ANH NHAC SINH VAN HOA
3 ĐIA ANH TOAN VAN TIN SU HOA TD VAN TIN VAN
4 CN TOAN VAN ANH DIA TIN TOAN SU HOA TOAN VAN
5 VAN NHAC GD SU TOAN TIN GDCD TOAN

4 1 CN TD LY TIN TD ANH LY SU NHAC MT LY
2 NHAC TIN TOAN TOAN MT VAN TOAN TD ANH ĐIA HOA
3 TOAN TIN CN SINH TOAN TOAN ĐIA VAN TOAN TOAN TD
4 TIN NHAC ANH GDCD SINH LY CN TOAN VAN LY TOAN
5 VAN NHAC TIN LY HOA TIN CN

5 1 TD CN TOAN TD TOAN SINH GDCD ANH ĐIA TOAN TIN
2 T ANH SINH SU VAN TIN ĐIA HOA CN TD TD SINH
3 VAN TOAN TIN MT ĐIA TOAN TD HOA TOAN ANH TOAN
4 SINH MT ANH SU CN VAN TIN TOAN GDCD HOA ĐIA
5 TOAN MT HOA HN HN

6 1 T ANH TD GDCD SU SINH MT SINH TIN SU VAN ANH
2 SINH VAT VAN TD ANH GDCD TOAN HOA TOAN TIN VAN ĐIA
3 VAN ĐIA TOAN TIN TOAN ANH ANH HOA MT SINH VAN
4 L SU TOAN ĐIA LY ANH TIN MT ANH TOAN SU LY
5 TOAN SU TOAN SƯ TOAN ĐIA ANH HOA GDCD

7 1 GDCD VAN TD TD TOAN VAN ANH SINH CN VAN MT
2 T ANH VAV ANH TOAN NHAC VAN SINH GDCD TD VAN TOAN
3 TD ANH NHAC VAN SU TD VAN VAN ANH TOAN SINH
4 LY CN SINH VAN ANH TOAN TD VAN SINH ANH VAN
5 SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH
"Lưu ý: Môn Hướng nghiệp (HN) lớp 9 tuần 3 trong tháng học 9a, tuần 4 trong tháng học 9b)"