dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tập huấn CBQL, giáo viên THCS hè 2012 mien phi,tai lieu Tập huấn CBQL, giáo viên THCS hè 2012 mien phi,bai giang Tập huấn CBQL, giáo viên THCS hè 2012 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/26/2012 7:48:59 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND TỈNH SƠN LA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 593/SGDĐT-GDTrH
V/v triệu tập tập huấn cán bộ quản lý,
giáo viên trung học hè 2012.
Sơn La, ngày 24 tháng 7 năm 2012

 Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;
- Các trường trung học phổ thông;
- Các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện.

Căn cứ Công văn số 4137/BGDĐT-VP ngày 21/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên trung học; Công văn số 3927/BGDĐT-VP ngày 13/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập lớp tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật;
Căn cứ Công văn số 493/SGDĐT-GDTrH ngày 21/6/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc về việc tập huấn giáo viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông hè 2012;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông, các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Cử các giáo viên cốt cán tham gia tập huấn các nội dung: Giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống; Công tác tư vấn học đường; Biên soạn đề kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân, Công nghệ; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo yêu cầu tại Công văn số 493/SGDĐT-GDTrH ngày 21/6/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc về việc tập huấn giáo viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông hè 2012.
2. Cử giáo viên môn Giáo dục công dân đã tham gia tập huấn theo yêu cầu tại Công văn số 493/SGDĐT-GDTrH ngày 21/6/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham gia tập huấn nội dung “Phổ biến giáo dục pháp luật” từ ngày 06 đến ngày 08/8/2012 tại Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, thành phố Sơn La.
3. Cử giáo viên cốt cán tham gia tập huấn nội dung “Giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật” theo yêu cầu sau:
a) Nội dung tập huấn: Tập huấn chuyên sâu về 6 nội dung: Dạy học hoà nhập học sinh có nhu cầu đặc biệt về phát triển ngôn ngữ và giao tiếp; dạy học hoà nhập học sinh khiếm thính; dạy học hoà nhập học sinh khuyết tật trí tuệ; dạy học hoà nhập học sinh có khó khăn trong đọc, viết và tính toán; dạy học hoà nhập học sinh khiếm thị; quản lý giáo dục hoà nhập và mô hình phòng hỗ trợ giáo dục hoà nhập.
b) Đối tượng, thành phần, số lượng học viên: Ưu tiên các giáo viên đã tham dự tập huấn về giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật năm 2011.
- Mỗi phòng giáo dục và đào tạo cử 02 giáo viên cốt cán.
- Mỗi trường phổ thông dân tộc nội trú huyện cử 01 giáo viên cốt cán.
- Mỗi trường trung học phổ thông cử 01 giáo viên cốt cán.
Tổng số: 32 giáo viên trung học cơ sở (01 lớp); 31 giáo viên trung học phổ thông (01 lớp).
c) Thời gian, địa điểm tập huấn: Từ ngày 02 đến ngày 07/8/2012 tại Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, Thành phố Sơn La.
4. Sau khi kết thúc tập huấn tại tỉnh, các đơn vị tổ chức tập huấn đại trà đối với tất cả các nội dung nêu trên; báo cáo kết quả tập huấn theo yêu cầu tại Công văn số 493/SGDĐT-GDTrH ngày 21/6/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị có liên quan cử học viên tham gia tập huấn đủ số lượng, đúng thành phần. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục Trung học, điện thoại: 022.3855.286) để được chỉ đạo, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Các phòng ĐT-BD, KH-TC;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


(đã kí)Trương Văn Thắm