dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an quychcm2013 mien phi,tai lieu quychcm2013 mien phi,bai giang quychcm2013 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/22/2012 3:47:36 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 18
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DỤC SỐP CỘP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS SỐP CỘP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:…./QĐ-THCS

Sốp Cộp, ngày tháng 9 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành quy chế chuyên môn


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS SỐP CỘP

Căn cứ luật giáo dục sử đổi năm 2009;
Căn cứ thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ công văn số: 5289/BGD&ĐT ngày 16 tháng 8 năm 20112 về việc hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013;
Căn cứ công văn 961/ SGD-GDTrH ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Sở giáo dục Sơn La quy định hồ sơ trường, giáo viên;
Căn cứ công văn số:…PGD&ĐT huyện Sốp Cộp về nhiệm vụ năm học 2012-2013;
Căn cứ vào quyết đinh sô: …/QĐ-THCS ngày… tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng trường THCS Sốp Cộp về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động trường THCS Sốp Cộp năm học 2012-2013;
Xét đề nghị của đồng chí phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1:Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế chuyên môn trường THCS Sốp Cộp năm học 2012-2013.

Điều 2:Ban giám hiệu, các tổ bộ môn, giáo viên, công nhân viên trường THCS Sốp Cộp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-BGH nhà trường;
-BCH Công đoàn;
-Các tổ chuyên môn;
-Lưu VT,CM.

Vũ Thị Thanh Xuân


QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:../THCS ngày .. tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng trường THCS Sốp Cộp)

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng thực hiện
Quy chế này quy định nội dung thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của cán bộ giáo viên, các tổ chuyên môn, bộ phận được giao nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường; Quy định cơ cấu tổ chức tổ chuyên môn trong Nhà trường.
Điều 2. Mục đích yêu cầu
Quy chế chuyên môn là cơ sở để Hiệu trưởng Nhà trường, Phó hiệu trưởng được giao giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, giáo viên trong mỗi đợt, kì và năm học; là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT.
Tất cả giáo viên có trách nhiệm thực hiện những nội dung quy định trong quy chế này.
Điều 3. Căn cứ để xây dựng quy chế chuyên môn
- Căn cứ Điều lệ trường Trung học ( Ban Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
- Căn cứ thông tư 30/2009/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học;
- Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo; Quy chế 58 của Bộ GD&ĐT về việc đánh giá, xếp loại học sinh trung học;
- Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;
- Căn cứ công văn hướng dẫn chuyên môn của Sở GD&ĐT Sơn La, Phòng GD&ĐT Sốp Cộp về những nhiệm vụ chuyên môn trung học, quy định mẫu giáo án, hồ sơ giáo viên…

CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Tổ chuyên môn:
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:
Tổ chuyên môn được thành lập theo quy định tại Điều 16 - Điều lệ trường trung học của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.
Toàn trường được bố trí thành 03 tổ chuyên môn: Tự nhiên, xã hội và Hành chính
2. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn
2.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ; giúp tổ viên xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ môn; kiểm tra đôn đốc mỗi tổ viên thực hiện nghiêm túc việc dạy đúng, dạy đủ theo Phân phối chương trình của Bộ; thảo