dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an qđkhonguongruorbia mien phi,tai lieu qđkhonguongruorbia mien phi,bai giang qđkhonguongruorbia mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/22/2012 3:25:51 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DUC SỐP CỘP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS SỐP CỘP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:…./ CK-THCS

Sốp Cộp, ngày tháng 9 năm 2012

BẢN CAM KẾT
V/v không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ chưa

Căn cứ công văn số: 680/SGD ĐT-VP ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Sở giáo dục và đào tạo Sơn La về việc xây dựng quy định không uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ chưa;
Căn cứ công văn số: 354/GD-ĐT ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Phòng giáo dục đào tạo Sốp Cộp về việc xây dựng quy định không uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ chưa;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường THCS Sốp Cộp trong năm học 2012-2013 nhà trường xây dựng nội quy cam kết như sau:
1. Nghiêm cấm cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường THCS Sốp Cộp uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, trước giờ lên lớp, trước các buổi họp, trước các hoạt động chung của nhà trường, làm việc tai trường (kể cả các ngày trực cơ quan) và sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, để dẫn đến hành vi vi phạm các quy định tại Khoản 8, Điều 8 Luật giao thông đường bộ. Trừ trường hợp được sự đồng ý của Hiệu trưởng trong các dịp liên hoan trọng đại, lễ, tết, tiếp khách ngoại giao và trường hợp đặc biệt được sự cho phép của hiệu trưởng.
2. Nếu giáo viên vi phạm phải một trong những điều trên trong năm học 2012-2013 khi xét thi đua xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
        3. Giao cho Công đoàn, đoàn thanh niên là đầu mối theo dõi việc thực hiện bản cam kết này, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện với Hiệu trưởng 4. Danh sách giáo viên ký cam kết thực hiện,

TT
Họ và tên
Chức vụ
Chữ ký
Ghi họ tên

1
Vũ Thị Thanh Xuân
Hiệu trưởng



2
Đào Xuân Cường
P. Hiệu trưởng



3
Trịnh Văn Huy
Giáo Viên



4
Lê Thị Phương
TT Tổ KHXH



5
Tòng Thị Thiên
TT Tổ KHTN



6
Lê Văn Trọng
CTCĐ



7
Nguyễn Thị Thủy
Giáo viên



8
Phạm Thị Thúy Hồng
BTCĐ



9
Nguyễn Thị Hiền
Giáo viên



10
Đào Thị Thu Hà
TP TKHXH



11
Trần Thị Hoa
Giáo viên



12
Cầm Văn Châm
Giáo viên



13
Lò Thị Thảo
Giáo viên



14
Lã Thị Lan Phương
Giáo viên



15
Phạm Thị Thanh Tâm
Giáo viên



16
Nguyễn Thị Thu Hiền
Giáo viên



17
Dương Văn Vũ
Giáo viên



18
Hoàng Văn Thọ
Giáo viên



19
Tòng Thị Lan
Thư viện



20
Tòng Văn Tuấn
Giáo viên



21
Đặng Văn Tuấn
Giáo viên



22
Vũ Xuân Thế
Giáo viên



23
Lò Thị Hiền
Giáo viên



24
Lò Thị Thắm
Y tế



25
Quàng Thị ngọc
Kế toán



26
Lường Văn Dinh
Bảo vệ



27
Nguyễn Thị Hạnh
TP Tổ KHTN



28
Tòng Thị Ngọc
Giáo viên




Toàn bộ 28 cán bộ công nhân viên nhà trường nhất trí với nội dung cam kết trên
Bản cam kết kết thúc vào lúc…. ngày …tháng 9 năm 2012.
THƯ KÝ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HIỆU TRƯỞNG