dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kh thi gvg mien phi,tai lieu kh thi gvg mien phi,bai giang kh thi gvg mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/5/2012 3:03:13 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 16
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DUC SỐP CỘP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS SỐP CỘP
Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Số: 68/KH-THCS

Sốp Cộp, ngày 25 tháng 9 năm 2012


KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
NĂM HỌC 2012 – 2013.

Căn cứ Công văn số: 5289/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2012- 2013;
Căn cứ Quyết định số:1554/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2012 của UBND Tỉnh Sơn La về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên Tỉnh Sơn La;
Căn cứ công văn số: 699/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2012 của
Sở giáo Sơn La về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013;
Căn cứ công văn số: 400/PGD&ĐT ngày 24 tháng 9 năm 2012 của phòng giáo dục huyện Sốp Cộp về nhiệm vụ năm học 2012-2013;
Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường THCS Sốp Cộp năm học 2012-2013. Nhà trường xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2012-2013 với các nội dung sau:
I. Mục đích, yêu cầu hội thi.
Mục đính.
a. Tuyển chọn, công nhận và vinh danh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học;
b. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và tự sáng tạo.
c. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
d. Thông qua hội thi tuyển chọn giáo viên dạy giỏi cấp trường là cơ sở thành lập đội tuyển thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2013-2014.
2. Yêu cầu.
a) Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.(Năm học 2012-2013 nhà trường tổ chức thi các môn: Toán, Lý, Sinh, Hóa, Ngữ Văn, Sử, Địa , Tiếng anh)
b) Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
III. Nội dung và hình thức thi.
1.Nội dung thi:
ND 1. Viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc NCKHSPƯD.
ND 2. Kiểm tra năng lực kiến thức về phương pháp giảng dạy bộ môn, về nghiệp vụ sư phạm. (bài kiểm tra năng lực);  thi tự luận.
+Điều lệ trường trường THCS, THPT, trung học có nhiều cấp học.
+Luật giáo dục 2009
+ Chuẩn nghề giáo viên THCS theo thông tư số:30/2009/BGD&ĐT.
+Quy chế 58/BGD&ĐT đánh giá xếp loại học sinh phổ thông và quy chế sửa đổi một số điều trong quy chế 58.
+ Kỹ năng nghiệp vụ sư phạm ( sử lý tình huống sư phạm)
+Quy định đạo đức nhà giáo theo QĐ 16/2008 của Bộ BG&ĐT.
+Quy chế xét tốt nghiệp THCS( Quy chế 11/2006/BGD&ĐT.
+ Các công văn chỉ đạo chuyên môn của Sở giáo dục Sơn La, phòng gióa dục Sốp Cộp đang áp dụng tại trường.
+ Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, sử dụng bản đồ tư duy, soạn bài kiểm tra theo ma trận đề theo công văn số; 5842/BGD ĐT-GDTrH, ngày 1/9/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo.
+ Các nội dung tập huấn về “DỰ ÁN TRUNG HỌC CỞ SỞ II VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT” tập huấn năm học 2011-2012.
ND 3. Giảng dạy 2 tiết (1 tiết tự chọn, 1 tiết bắt buộc) trong chương trình tại thời điểm diễn ra hội thi trong đó có 2 tiết dạy có ứng dụng CNTT.
2.Hình thức thi.