dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                          

Số:  1554  /QĐ-UBND

                        Sơn La, ngày  24  tháng  7  năm 2012                    

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục

 mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La

 
   

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

          Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

          Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 120/TTr-SGDĐT ngày 10/7/2012,                                              

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La như sau:

          1. Thời gian năm học chung cho các cấp học

a) Ngày tựu trường:

- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục thường xuyên: Trước ngày 20/8/2012.

- Giáo dục trung học phổ thông: Trước ngày 15/8/2012.

b) Khai giảng: Ngày 05/9/2012.

c) Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2013.

d) Nghỉ tết âm lịch và nghỉ lễ

- Nghỉ tết âm lịch: 10 ngày (từ ngày 08/02/2013 đến hết ngày 17/02/2013).

- Ngày nghỉ lễ: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động.

Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

e) Thời gian nghỉ hè

Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể bố trí xen kẽ hợp lý vào thời gian khác trong năm để phù hợp với kế hoạch thời gian năm học.

          2. Thời gian năm học của từng cấp học

a) Giáo dục mầm non:

- Thực học: 35 tuần, trong đó học kỳ 1 có 18 tuần và học kỳ 2 có 17 tuần.

- Tuyển sinh vào các lớp mầm non hoàn thành trước ngày 20/8/2012.

- Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 05/9/2012, kết thúc học kỳ 1 ngày 11/01/2013.

- Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 14/01/2013, kết thúc học kỳ 2 (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) vào ngày 17/5/2013.

b) Giáo dục tiểu học:

- Thực học: 35 tuần, trong đó học kỳ 1 có 18 tuần và học kỳ 2 có 17 tuần.

- Tuyển sinh vào lớp 1 hoàn thành trước ngày 20/8/2012.

- Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 05/9/2012, kết thúc học kỳ 1 ngày 11/01/2013.

- Học kỳ 2 bắt đầu học từ ngày 14/01/2013, kết thúc học kỳ 2 (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) vào ngày 17/5/2012.

- Tham dự Liên hoan giáo viên dạy giỏi toàn quốc tháng 11/2012.

- Thi tìm hiểu an toàn giao thông học sinh tiểu học cấp tỉnh tháng 12/2012.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học tháng 3/2013.

- Thi tìm hiểu an toàn giao thông toàn quốc tháng 3/2013.

- Thi, giao lưu học sinh giỏi lớp 5 tháng 4/2013.

- Thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc tháng 6/2013.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học hoàn thành trước ngày  15/6/2013.

c) Giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông 

- Thực học 37 tuần, trong đó học kỳ 1 có 19 tuần và học kỳ 2 có 18 tuần.

- Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 20/8/2012, kết thúc học kỳ 1 ngày 05/01/2013.

- Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 07/01/2013, kết thúc học kỳ 2 (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) vào ngày 18/5/2013. Đối với lớp 12 trung học phổ thông, hoàn thành chương trình ngày 04/5/2013.

- Thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh: Vòng 1, ngày 06/11/2012; vòng 2, ngày 04 - 05/12/2012.           

- Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông: Ngày 10,    11/01/2013.

- Thi học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh: Tháng 3/2013.

- Thi nghề phổ thông: Hoàn thành trước ngày 30/4/2013.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông: Ngày 02, 03, 04/6/2013.

- Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Hoàn thành trước ngày 30/5/2013.

- Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013 - 2014: Hoàn thành trước ngày 31/7/ 2013.

d) Giáo dục thường xuyên (bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông

- Thực học 35 tuần, trong đó học kỳ 1 có 18 tuần và học kỳ 2 có 17 tuần.

- Tuyển sinh lớp 10 bổ túc trung học phổ thông hoàn thành trước ngày 20/8/2012.

- Học kỳ 1 bắt đầu ngày 05/9/2012, kết thúc học kỳ 1 ngày 11/01/2013.

- Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 14/01/2013, kết thúc học kỳ 2 (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) vào ngày 18/5/2013. Đối với lớp 12 bổ túc trung học phổ thông hoàn thành chương trình ngày 04/5/2013.

- Xét công nhận tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở: Đợt 1 hoàn thành trong tháng 6/2013, đợt 2 hoàn thành trong tháng 12/2013.

          Điều 2. Tổ chức thực hiện

          1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ động báo cáo và tham mưu kịp thời cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

b) Bố trí lịch nghỉ của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Đảm bảo tổng số thời gian nghỉ hè là 02 tháng và đảm bảo công tác bồi dưỡng hè theo quy định.

c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ tết âm lịch trong thời gian thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

d) Báo cáo nhanh với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về những trường hợp Giám đốc Sở quyết định cho học sinh nghỉ học do thời tiết quá khắc nghiệt, do thiên tai và bố trí học bù.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

         

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; (B/c)

- TT Tỉnh ủy; (B/c)

- TT HĐND tỉnh; (B/c)

- TT UBND tỉnh;

- Ban VH-XH HĐND tỉnh;

- Như điều 3;

- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;

- Lưu: VT, VX (2).NT.26

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Toa