dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 mien phi,tai lieu Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 mien phi,bai giang Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/7/2012 12:23:02 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 40
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2012 – 2013

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THCS Sốp Cộp

Tên em là: (ghi đầy đủ họ, đệm, tên bằng chữ in hoa): …………………………………..……………
…………………………………..……………………………………………………………..………………………………
Dân tộc: …………… Giới tính: ………………
Sinh ngày: …… /…. / …..
Nơi sinh (ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): ………………………….…………………
…………………………………..……………………………………………………………..………………………………
Nơi ở hiện nay (ghi rõ bản, xã, huyện, tỉnh): ……………………………….……..……………………
…………………………………..……………………………………………………….……..………………………………
Đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học tại trường Tiểu học: ………..……….
………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..
Năm học: ………..………….. ………..…………..…
Xếp loại hai mặt giáo dục lớp 5:
+ Hạnh kiểm: ………..…………..…
+ Học lực: ………..…………..…..…
Em viết đơn này xin được dự tuyển vào học lớp 6 Trường THCS Sốp Cộp năm học 2012 – 2013.
Em xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Nếu được tuyển vào, em xin hứa chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường./.
Sốp Cộp, ngày ….. tháng 6 năm 2012
Học sinh