dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an DATHCS VKKN modun 1(P2) mien phi,tai lieu DATHCS VKKN modun 1(P2) mien phi,bai giang DATHCS VKKN modun 1(P2) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/22/2012 10:49:39 PM
Filesize: 4.43 M
Download count: 34
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

BÔ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT
TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN CỐT CÁN
VỀ
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HS THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT NHẰM HỖ TRỢ HỌC TÍCH CỰC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC

(MODULE ii)
HÀ NỘI – 2010

BÀI 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MODULE ii
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HS THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT
NHẰM HỖ TRỢ HỌC TÍCH CỰC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC.
1 . Mục đích: Nâng cao năng lực bồi dưỡng GVCC về:
- Đánh giá kết quả học tập của HS THCS vùng khó khăn nhất nhằm hỗ trợ học tích cực
- Kỹ năng tập huấn và bồi dưỡng việc đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS vùng khó khăn nhất.
2. Mục tiêu:
Kiến thức:
Nhận biết / Phân biệt được một số khái niệm cơ bản về đánh giá.
Trình bày được một số phương pháp và công cụ đánh giá
Nêu được quy trình, cách xử lí kết quả kiểm tra (đánh giá chẩn đoán, đánh giá tổng kết và đánh giá quá trình).
Liệt kê được một số công việc phải thực hiện khi tiến hành tập huấn về đánh giá kết quả học tập của HS THCS vùng khó khăn nhất.
Kĩ năng: Sử dụng phù hợp (đối với HS DTTS và giới) một số kĩ năng sau:
Thiết kế được được một số công cụ đánh giá.
Sử dụng được một số phương pháp và công cụ đánh giá kết quả học tập của HS.
Vận dụng được quy trình và xử lí kết quả đánh giá chẩn đoán, đánh giá tổng kết và đánh giá quá trình.
{Biết cách và hướng dẫn được người khác học tích cực trong lớp tập huấn.
Có khả năng điều chỉnh tài liệu bồi dưỡng cho phù hợp với đối tượng tập huấn.
Có khả năng thực hiện các hoạt động của một đợt tập huấn
Thái độ: Tích cực áp dụng đổi mới đánh giá kết quả học tập của HS trong quá trình DHTC tại địa phương.
3. Nội dung tập huấn:
Phần I. Tổng quan
Bài 1. Giới thiệu tổng quan mô đun ii (Mục tiêu, nội dung, phương pháp và kế hoạch tập huấn). (1h)
Phần II. Nhận định chung về kiểm tra đánh giá
Bài 2. Nhận định chung về kiểm tra đánh giá.
2.1. Thực trạng đánh giá kết quả học tập của học sinhTHCS;
2.2. Định hướng về đổi mới kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông;
2.3. Đánh giá kết quả học tập, vấn đề giới và học sinh DTTS (6h)
Phần III. Một số vấn đề cơ bản trong kiểm tra đánh giá
Bài 3. Một số khái niệm liên quan. (2h).
Bài 4. Một số phương pháp và công cụ đánh giá
4.1. Trắc nghiệm tự luận, khách quan, (4h)
4.2. Quan sát (5h),
4.3. Hồ sơ học tập và nhìn lại quá trình (3h) ).
Bài 5. Một số loại hình đánh giá.
5.1. Đánh giá chẩn đoán, đánh giá hình thành, đánh giá tổng kết. (2h)
5.2. Thực hành đánh giá tổng kết (5- 6h), ( 5,5h
5.3. Thực hành đánh giá hình thành (4h)
5.4. Tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau (2h)
Bài 6. Lựa chọn, xây dựng và điều chỉnh tài liệu và kỹ thuật đánh giá (Ưu tiên cho PRESETT và INSETT) (2h)
4. Phương pháp tập huấn:
- Thảo luận - Động não.
- Thực hành - Nhóm
5. Kế hoạch tập huấn:
T/gian
Ngày 1
Ngày 2
Ngày 3
Ngày 4
Ngày 5
Ngày 6
Ngày 7

7h30
Bài 1.
- Mục tiêu,
- Nội dung,
- PP tập huấn
- Làm quen
- Mong đợi
- Nội quy
Chia sẻ kết quả học tập ngày 1


Chia sẻ kết quả học tập ngày 2


 Chia sẻ kết quả học tập ngày 3

 Chia sẻ kết quả học tập ngày 4

Chia sẻ kết quả học tập ngày 5

Chia sẻ kết quả học tập ngày 68h30
Bài 2.
- Thực trạng ĐGKQHT của HS THCS
Bài 3:
- Mục đích, Mục tiêu, KQHT; ĐGKQHT, Chuẩn KT, KN.
- Trắc nghiệm tự luận (TNTL) và khách quan (KQ)
- Hồ sơ học tập
- Thực hành đánh giá tổng kết
- Thực hành đánh giá hình thành
- Tự đánh giá v�